Available Jobs (75)

เจ้าหน้าที่บัญชี

10 กันยายน, 2018

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง

Read More

เจ้าหน้าที่บัญชี (คลังสินค้า)

10 กันยายน, 2018

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง

Read More

ผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุง

7 กันยายน, 2018

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย

Read More

ช่างซ่อมบำรุง

7 กันยายน, 2018

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย

Read More

พนักงานฝ่ายผลิต

7 กันยายน, 2018

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย

Read More

พนักงาน Kaizen

7 กันยายน, 2018

คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิการ

Read More

ช่างเทคนิค Die Maintenance

7 กันยายน, 2018

คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิการ

Read More

ช่างเทคนิค Tool Control

7 กันยายน, 2018

คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิการ

Read More