Archives : ก.พ.-2018

ช่างเทคนิค

6 กุมภาพันธ์, 2018

คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 20

Read More
เลขานุการ (ญี่ปุ่น)

6 กุมภาพันธ์, 2018

คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 20

Read More
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

6 กุมภาพันธ์, 2018

คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 20

Read More
เจ้าหน้าที่สโตร์

6 กุมภาพันธ์, 2018

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย

Read More