Available Jobs (110)

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ

23 มิถุนายน, 2017

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย

Read More

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

22 มิถุนายน, 2017

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย

Read More

Inspector

22 มิถุนายน, 2017

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย

Read More

เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัย

22 มิถุนายน, 2017

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย

Read More

Die Maintenance

16 มิถุนายน, 2017

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย

Read More

พนักงานแผนกประกันคุณภาพ (ด่วน)

16 มิถุนายน, 2017

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง

Read More

พนักงานฝ่ายผลิต

16 มิถุนายน, 2017

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย

Read More